icon home icon facebook icon youtube icon mail
Find more about Weather in Split, RH

CROMETEO detaljna prognoza
GENERALNI SPONZOR
logotip INA
POKROVITELJI
logotip Ozujsko logotip Splitska banka
MEDIJSKI POKROVITELJI


PODUPIRATELJI


EKOLO㎏O DRU㏕VO
Na temelju 鑜anka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 70/97) Skup箃ina Ekolo筴og dru箃va " PICIGIN - BA萔ICE" , odr綼na 23. listopada 1999. godine, donijela je

STATUT EKOLO㎏OG DRU㏕VA "PICIGIN - BA萔ICE"

I. OSNOVNE ODREDBE

萳anak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedi箃u i podru鑚u djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o 鑜anstvu i 鑜anarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti 鑜anova, o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, na鑙nu odlu鑙vanja, uvjetima i na鑙nu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti 鑜anova; imovini i raspolaganju s mogu鎜m dobiti; na鑙nu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slu鑑ju prestanka udruge.

萳anak 2.
Naziv dru箃va je: Ekolo筴o dru箃vo " PICIGIN - BA萔ICE"
Skra鎒ni naziv je: E.D. PICIGIN - BA萔ICE
Sjedi箃e Dru箃va je u Splitu, Preradovi鎒vo 筫tali箃e b.b.
Dru箃vo djeluje na podru鑚u: Kupali箃a Ba鑦ice

萳anak 3.
Ekolo筴o dru箃vo PICIGIN - BA萔ICE je registrirano pri 畊panij splitsko-dalmatinskoj, Ured za op鎢 upravu.
E.D. PICIGIN - BA萔ICE je neprofitna pravna osoba.

萳anak 4.
Dru箃vo ima pe鑑t.
Pe鑑t Dru箃va je okruglog oblika promjera 50 mm, u sredini pe鑑ta je znak.

萳anak 5.
Dru箃vo zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI DRU㏕VA

萳anak 6.
Dru箃vo je osnovano u cilju promicanja. razvitka i unapre餴vanja ekologije na podru鑚u kupali箃a Ba鑦ice i njegovog okoli筧.

萳anak 7.
Djelatnost Dru箃va je:
- planiranje rada i razvitka ekolo筴e za箃ite okoli筧
- za箃ita tradicijskih rekrea cijskih sadr綼ja u svezi s kupali箃em
- odr綼vanje organiziranih aktivnosti na uljep筧vanju kupali箃a
- okupljanje 鑜anova i drugih 箃ovatelja kupali箃a
- i drugih aktivnosti temeljem programa i plana rada Dru箃va

萳anak 8.
Rad Dru箃va je javan.
Javnost rada Dru箃vo ostvaruje na na鑙ne utvr餰ne ovim Statutom te pravodobnim izvje规ivanjem 鑜anstva o radu Dru箃va i zna鑑jnim doga餫jima:
- pisanim izvje规ima
- na posebnim skupovima
- putem sredstava Javnog priopcavanja
- i na drugi prikladan nacin

III. 萀ANSTVO U DRU㏕VU

萳anak 9.
萳anom Dru箃va mo緀 postati svaki poslovno sposoban dr綼vljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedi筫m u Republici Hrvatskoj.

萳anak 10.
萳anom Dru箃va se postaje upisom u registar 鑜anova koji vodi tajnik Dru箃va.

萳anak 11.
萳anovima Dru箃va izdaje se 鑜anska iskaznica.
Izgled, sadrzaj i na鑙n izdavanja 鑜anske iskaznice utvrduje tajnik posebnom odiukom.

萳anak 12.
Predsjedni箃vo odre饀je iznos 鑜anarine za svaku teku鎢 godinu.

萳anak 13.
Prava i obveze 鑜anova su:
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Dru箃va
- cuvanje i podizanje ugleda Dru箃va
- 鑥vanje materijalnih dobara i izvr筧vanje obveza.

萳anak 14.
萳anstvo u Dru箃vu prestaje:
- dragovoljnim istupom
- isklju鑕njem
- smr鎢
Isklju鑕ni 鑜an ima pravo prigovora Skup箃ini 鑙ja je odluka o isklju鑕nju kona鑞a.

IV. TIJELA DRU㏕VA

萳anak 15.
Tijela Dru箃va su:
- Skup箃ina
- Nadzorni odbor
- Stegovna komisija

萳anak 16.
Skup箃ina je najvi筫 tijelo upravljanja Dru箃vom.
Skup箃inu sa鑙njavaju svi 鑜anovi Dru箃va.

萳anak 17.
Skup箃ina mo緀 biti redovita, izboma i izvanredna.
Skup箃ina redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skup箃ine odrzava svake dvije godine.
Sjednice Skup箃ine saziva predsjednik Dru箃va na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skup箃ine, predsjednik ili dopredsjednik utvr饀je dnevni red sjednice, te dan i mjesto odr綼vanja sjednice.
Predsjednik ili dopredsjednik, du緉i su sazvati sjednicu Skup箃ine kada to zatra緄 najmanje 1/3 鑜anova Dru箃va ili Nadzorni odbor Dru箃va. U svom zahtjevu za sazivanje Skup箃ine, predlagatelji su obvezni predlo緄ti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ili dopredsjednik ne sazovu sjednicu Skup箃ine u roku od 15 dana od dana zahtjeva iz stavka 5. ovog 鑜anka, sazvat 鎒 je predlagatelj (odluka treba sadr綼vati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan odr綼vanja sjednice).

萳anak 18.
Skup箃ini predsjedava predsjednik Dru箃va, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili jedan od 鑜anova kojeg 鎒 na po鑕tku sjednice javnim glasovanjem odrediti 鑜anovi Skup箃ine.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno 鑥va u arhivi Dru箃va.

萳anak 19.
Skup箃ina odlu鑥je pravovaljano ako je nazo鑞a nadpolovi鑞a ve鎖na svih 鑜anova Skup箃ine, a odluku donosi ve鎖nom glasova nazo鑞ih 鑜anova, ako Statutom nije odre餰na posebna vecina.

萳anak 20.
Skup箃ina Dru箃va:
- utvr饀je politku razvoja Dru箃va
- donosi i mijenja Statut Dru箃va
- donosi financijski plan i zaklju鑞i ra鑥n
- donosi i mijenja Program rada
- donosi i druge akte i odluke va緉e za rad Dru箃va
- bira i razrje筧va 鑜anove Predsjedni箃va, Nadzornog odbora i Stegovne komisije
- bira i razrje筧va du緉osti predsjednika i dopredsjednika Dru箃va
- razmatra i usvaja izvje规a o radu Dru箃va
- daje smjernice za rad Dru箃va
- osniva i imenuje odbore, komisije i sli鑞a tijela prema potrebi, te im utvr饀je zadatke
- odlu鑥je o izvanrednim zahtjevima za preispitivanje odluka Stegovne komisije ili Predsjednistva kojima se odlu鑙valo o isklju鑕nju 鑜ana iz Dru箃va
- odlu鑥je o prestanku rada Dru箃va
- obavlja i druge poslove odre餰ne Zakonom ill Statutom

萳anak 21.
Izvr筺e funkcije i druge poslove utvrdene ovim Statutom obavlja Predsjedni箃vo Dru箃va. Predsjedni箃vo bira Skup箃ina Dru箃va.

萳anak 22.
Predsjedni箃vo 鑙ni 10 (deset) 鑜anova.
Predsjedni箃vo je izvr筺o i operativno kolektivno tijelo.
Predsjednk Dru箃va saziva sjednice Predsjedni箃va i rukovodi radom Predsjedni箃va.

萳anak 23.
Predsjedni箃vo:
- bira i imenuje tajnika Dru箃va
- bira i imenuje blagajnika Dru箃va
- utvr饀je prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skup箃ini na razmatranje i prihva鎍nje
- utvr饀je prijedloge programa djelatnosti i planove rada, brine o izvr筫nju usvojenog Programa rada i provedbi odiuka Skup箃ine Dru箃va
- upravlja imovinom Dru箃va
- podnosi izvje规e o radu Skup箃ini Dru箃va
- imenuje komisije i sli鑞a tijela prema potrebi, te im odre饀je zadatke
- obavlja i druge poslove predvi餰ne Statutom i drugim op鎖m aktima Dru箃va
- donosi op鎖 akt kojim odlu鑥je o naknadama, nagradama i potporama te besplatnom kori箃enju objekata i opreme

萳anak 24.
Odluke Predsjedni箃va donose se ve鎖nom glasova svih 鑜anova Predsjedni箃va.
Sjednice Predsjedni箃va odr綼vaju se prema potrebi o 鑕mu odlu鑥je predsjednik, a mora se odr綼ti najmanje jednom u 3 mjeseca.

萳anak 25.
Za svoj rad Predsjedni箃vo je odgovorno Skup箃ini.
Predsjedni箃vo podnosi Skup箃ini godi筺je izvje规e o svom radu.
Mandat 鑜anova Presjedni箃va traje dvije godine.

萳anak 26.
Nadzomi odbor Dru箃va prati i nadzire rad tijela utvr餰nih ovim Statutom.
O svom nalazu i mi筶jenju obavje箃ava Skup箃inu Dru箃va i organ 鑙ji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrduje da li je djelatnost Dru箃va u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Dru箃va.
Nadzomi odbor posebno nadzire materijaino i financijsko poslovanje Dru箃va.

萳anak 27.
Nadzorni odbor ima tri 鑜ana.
Mandat 鑜anova Nadzornog odbora traje dvije godine.
Sjednice Nadzornog odbora odr綼vaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odiuke ve鎖nom glasova 鑜anova Nadzornog odbora.

萳anak 28.
Predsjednika i dopredsjednika Dru箃va bira Skup箃ina na mandat od dvije godine.
Predsjednik Dru箃va je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedni箃va.
Predsjednik:
- zastupa Dru箃vo
- pokre鎒 raspravu o odre餰nim pitanjima iz djelokruga Skup箃ine i Predsjednistva Dru箃va
- brine se o upoznavanju javnosti sa radom Skup箃ine i njezinih tijela
- rukovodi radom Skup箃ine i Predsjedni箃va
- obavlja i druge poslove utvr餰ne ovim Statutom
Predsjednik podnosi izvje规e o svom radu Skup箃ini Dru箃va.
U slu鑑ju odsutnosti ili sprije鑕nosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik.

萳anak 29.
Tajnik Dru箃va bira i imenuje Predsjedni箃vo na mandat od dvije godine za obavljanje stru鑞o-administrativnih poslova u Dru箃vu.
Tajnik Dru箃va vodi registar 鑜anova.

萳anak 30.
萳anovi Dru箃va stegovno odgovaraju za povredu svojih 鑜anskih du緉osti utvr餰nih Statutom ill drugim aktima. Stegovni postupak provodi stegovna komisija, sastavljena od tri 鑜ana, koje bira i opoziva Skup箃ina.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mo緀 podnijeti Predsjednstvo, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 鑜anova Skup箃ine.
Mandat 鑜anova Stegovne komisije traje dvije godine.
U stegovnom postupku mogu se izre鎖 slijede鎒 stegovne mjere:
- opomena
- isklju鑕nje iz Dru箃va.
Odluke se donose ve鎖nom glasova Stegovne komisije.

萳anak 31.
Protiv odluke Stegovne komisije mo緀 se, u roku od 15 dana, ra鑥naju鎖 od dana dostave odluke, podnijeti 綼lba Predsjednistvu.
Predsjedni箃vo je duzno rijesiti zalbu u roku od 30 dana ra鑥naju鎖 od dana dostave 綼lbe.

萳anak 32.
Za rad u pojedinim podru鑚ima djelovanja Dru箃va, Skup箃ina ili Predsjedni箃vo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvr饀je se njihov sastav, zada鎍, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. IMOVINA DRU㏕VA I NA菼N STJECANJA IMOVINE

萳anak 33.
Imovinu Dru箃va 鑙ne:
- nov鑑na sredstva
- pokretne stvari
- nekretnine
- prava i obveze Dru箃va

萳anak 34.
Dru箃vo stje鑕 imovinu:
- dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama
- dobrovoljnim radom
- iz drugih izvora u skladu sa Zakonom

萳anak 35.
Izvje规e o materijalno-financijskom poslovanju Nazdorni odbor podnosi Skup箃ini na razmatranje i prihva鎍nje.

VI. PRESTANAK RADA DRU㏕VA

萳anak 36.
Dru箃vo prestaje s radom u slu鑑jevima predvi餰nim Zakonom.
U slu鑑ju prestanka rada temeljem odluke Skup箃ine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Dru箃va dvotre鎖nskom ve鑙nom glasova od ukupnog broja 鑜anova Skup箃ine Dru箃va, kao i odluku o raspodjeli imovine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE

萳anak 37.
Statut Dru箃va donosi Skup箃ina ve鎖nom glasova ukupnog broja 鑜anova u Skup箃ini nakon provedene rasprave.

萳anak 38.
Tuma鑕nje odredaba ovog Statuta daje Skup箃ina Dru箃va.
Tuma鑕nje drugih akata daje Predsjedni箃vo Dru箃va.

U Splitu, 23. listopada 1999. godine.
Tekstovi, fotografije, video i audio materijali na stranicama za箃i鎒ni su autorskim pravima.

Ekolo筴o dru箃vo "Picigin Ba鑦ice"
Split, Uvala Ba鑦ice bb.